Nagrody i tytuły honorowe

Coroczna nagroda za najlepszą publikację w Polish Journal of Radiology

Przyznawana jest wspólnie przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Redakcję Polish Journal of Radiology autorom publikacji o największej liczbie cytowani, na ręce pierwszego autora.

Dotyczy pracy oryginalnej lub poglądowej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w Polish Journal of Radiology. Nie dotyczy publikacji opublikowanych w formie streszczeń. Praca winna być afiliowana z jednostki krajowej.

Ocenie poddawana jest liczba cytowań pracy w pełnych dwóch latach kalendarzowych po jej publikacji. Przykładowo w 2019 roku będą poddawane ocenie cytowania z lat 2018 i 2017  prac  opublikowanych w 2016 r. Nagrodzona zostanie praca o największej liczbie cytowań  w piśmiennictwie zagranicznym i krajowym według bazy SCOPUS, z wyłączeniem autocytowań.

Cytowania będą poddawane corocznej wspólnej ocenie Redakcji i Komisji Nauki Zarządu Głównego PLTR w oparciu o bazę SCOPUS każdego 31.03.

Wysokość nagrody brutto: 3.000 zł