Dokumenty do pobrania

Badanie rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) jest coraz powszechniej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne, przedstawiamy wspólne stanowisko towarzystw PTO, PLTR, PTS, odnoszące się do możliwości badania MR u tej grupy pacjentów. Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie. Zalecenia powinny być stosowane we wszystkich grupach wiekowych.
pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczące rutynowego protokołu badania MR u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Badanie MR jest szeroko stosowaną metodą w diagnostyce stwardnienia rozsianego (SM) o podstawowym znaczeniu w wykrywaniu oraz monitorowaniu choroby.
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i Polskie Towarzystwo Neurologiczne przedstawiają drugą wersję rekomendacji dla rutynowych badań w Pracowniach Rezonansu Magnetycznego w stwardnieniu rozsianym, które zawierają nowe informacje oraz praktyczne uwagi dla techników elektroradiologii i lekarzy radiologów. Zalecany protokół ma na celu usprawnienie wykonywania badań oraz, co najważniejsze, ujednolicenie sposobu ich przeprowadzania we wszystkich Pracowniach MR. Ma to kluczowe znaczenie w monitorowaniu pacjentów chorujących na SM, bezpośrednio przekładające się na istotne decyzje kliniczne. Oryginał zaleceń został opublikowany na stronie neuroedu.pl. Link do pobrania kopii artykułu znajduje się poniżej.
pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych wymagań dla pracowni tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) do wykonywania poszczególnych typów badań TK i MR

Personel: lekarz specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;
pobierz

Obrazowanie rezonansu magnetycznego u osób ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca

W Polsce wszczepia się obecnie (implantacje de novo lub wymiany) około 750 stymulatorów oraz około 250 urządzeń z funkcją defibrylacji na milion mieszkańców, czyli około 38 tys. urządzeń rocznie. Szacuje się, że prawie 500 tys. Polaków ma wszczepione urządzenie do elektroterapii serca, co powoduje, że optymalna diagnostyka obrazowa z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MR) stanowi istotne klinicznie i epidemiologicznie zagadnienie.
pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące bezpieczeństwa badań dzieci i płodów w polu magnetycznym o natężeniu pola 3 T

pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące obrazowania rezonansu magnetycznego chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1

pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące podawania jodowych
i gadolinowych środków kontrastujących u chorych z zaburzeniami czynności nerek

pobierz