Dokumenty do pobrania

Badanie rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) jest coraz powszechniej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne, przedstawiamy wspólne stanowisko towarzystw PTO, PLTR, PTS, odnoszące się do możliwości badania MR u tej grupy pacjentów. Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie. Zalecenia powinny być stosowane we wszystkich grupach wiekowych.
pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące rutynowego protokołu badania MR u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Badanie MR jest szeroko stosowaną metodą w diagnostyce stwardnienia rozsianego (SM) o podstawowym znaczeniu w wykrywaniu oraz monitorowaniu choroby.
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne przedstawia drugą wersję rekomendacji dla rutynowych badań w Pracowniach Rezonansu Magnetycznego w stwardnieniu rozsianym, które zawierają nowe informacje oraz praktyczne uwagi dla techników elektroradiologii i lekarzy radiologów. Zalecany protokół ma na celu usprawnienie wykonywania badań oraz, co najważniejsze, ujednolicenie sposobu ich przeprowadzania we wszystkich Pracowniach MR. Ma to kluczowe znaczenie w monitorowaniu pacjentów chorujących na SM, bezpośrednio przekładające się na istotne decyzje kliniczne.
pobierz

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych wymagań dla pracowni tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) do wykonywania poszczególnych typów badań TK i MR

Personel: lekarz specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;
pobierz