Członkostwo

w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. Zwyczajnych
  2. Nadzwyczajnych
  3. Honorowych
  4. Wspierających

Członkiem zwyczajnym może być lekarz specjalista w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii – diagnostyki obrazowej, lekarz specjalizujący się w radiologii i diagnostyce obrazowej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem pracująca w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na pisemny wniosek dwóch członków zwyczajnych PLTR, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny (zwykłą większością głosów).

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu szczególnych zasług położonych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej bądź w rozwoju Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna popierająca rozwój radiologii i diagnostyki obrazowej w Polsce; na pisemny wniosek członka zwyczajnego Towarzystwa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny (zwykłą większością głosów).

Pełna informacja na temat praw i obowiązków członków znajduje się w Statucie Towarzystwa.