Statut Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne” w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą Towarzystwa ustala się Warszawę.

§4
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne posiada osobowość prawną.

§5
Towarzystwo ma prawo zakładać Oddziały Terenowe i Sekcje. Oddziały Terenowe i Sekcje nie posiadają osobowości prawnej.

Towarzystwo może używać pieczęci okrągłych i podłużnych z napisami: „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne – Zarząd Główny” i „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne – Zarząd Oddziału”.

§6
Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach działalności, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działalności

§8
Celem Towarzystwa jest: Rozwijanie i propagowanie radiologii polskiej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce.

§9
1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
– Popieranie, proponowanie i inspirowanie pracy naukowej w radiologii – diagnostyce
obrazowej,
– Organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji, zebrań, spotkań, szkoleń,
odczytów naukowych, w tym co 2 lata Kongresu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
– Organizowanie wystaw sprzętu, materiałów i środków kontrastowych, używanych w radiologii i diagnostyce obrazowej oraz wydawnictw książkowych.
– Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej,
– Współpracę z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wypełniania celów statutowych,
– Współpracę z innymi krajowymi towarzystwami naukowymi,
– Współpracę naukową z zagranicznymi towarzystwami o podobnym profilu działania,
– Wydawanie czasopisma pod nazwą „Polish Journal of Radiology” (dawniej „Polski Przegląd Radiologii”),
– Zgłaszanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwo przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 8 Statutu.

§9a
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa może być:
a) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
c) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
e) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
f) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
h) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
i) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
j) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
k) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
l) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
m) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
n) Działalność szpitali (86.10.Z),
o) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
p) Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B),
q) Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C),
r) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
s) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
t) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
u) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
v) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
x) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
y) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
aa) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
bb) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
cc) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
2. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwo przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 9 Statutu.
3. Jeśli dany rodzaj działalności objęty jest obowiązkiem uzyskania zezwolenia, Towarzystwo będzie mogło podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych
2. nadzwyczajnych
3. honorowych
4. wspierających

Członkiem zwyczajnym może być lekarz specjalista w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii – diagnostyki obrazowej, lekarz specjalizujący się w radiologii i diagnostyce obrazowej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii, radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki.

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez nowo wstępującego członka. Deklaracja powinna zostać złożona w odpowiednim Oddziale Terenowym.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba z wyższym wykształceniem pracująca w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na pisemny wniosek dwóch członków zwyczajnych PLTR, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny (zwykłą większością głosów).

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu szczególnych zasług położonych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej bądź w rozwoju Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna popierająca rozwój radiologii i
diagnostyki obrazowej w Polsce; na pisemny wniosek członka zwyczajnego Towarzystwa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny (zwykłą większością głosów).

§11
Członek zwyczajny ma prawo:
– Wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
– Uczestniczenia we wszystkich formach działalności organizowanych przez Towarzystwo,
– Czynnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

§12
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
– Czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w jego pracach,
– Przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał i regulaminów władz
Towarzystwa,
– Opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie
Delegatów Towarzystwa.

§13
Członek nadzwyczajny ma prawo:
– Brania udziału w wyborach do władz Towarzystwa (czynne prawo wyborcze),
– Uczestniczenia we wszystkich formach działalności organizowanych przez Towarzystwo,
– Czynnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

§14
Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:
– Czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w jego pracach,
– Przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał i regulaminów władz
Towarzystwa,
– Opłacanie składek członkowskich w wysokości ¾ należnej członkom zwyczajnym, w terminach
ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§15
Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w obradach Walnego Zebrania Delegatów
Towarzystwa z głosem doradczym, natomiast zwolnieni są od obowiązku płacenia składek.
Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania opinii w sprawie funkcjonowania
Towarzystwa, natomiast zwolnieni są od obowiązku płacenia składek. Członkowie
wspierający mają obowiązek wspierania działalności Towarzystwa.

§16
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia
2. skreślenia z listy członków
3. wykluczenia
4. śmierci

§17
Oświadczenie o wystąpieniu członek powinien skierować na piśmie do Zarządu Oddziału lub
Zarządu Głównego.

§18
1. Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może w drodze uchwały skreślić członka z listy
członków w przypadku uchylania się przez niego od płacenia składek członkowskich (tj.
nieopłacenia przynajmniej 2 kolejnych składek).
2. Członek tak skreślony może być ponownie przyjęty.

§19
Wykluczenie z Towarzystwa następuje na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§20
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa
2. Zarząd Główny
3. Główna Komisja Rewizyjna
4. Główny Sąd Koleżeński

§21
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa, Oddziałów Terenowych oraz Sekcji trwa 2 lata, od daty
Kongresu PLTR do daty następnego Kongresu PLTR.
2. Członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.
3. W przypadku, gdyby osoby wybrane do władz Towarzystwa, Oddziałów lub Sekcji z
jakiejkolwiek przyczyny nie mogły pełnić swoich funkcji, skład poszczególnych władz
Towarzystwa, Oddziałów lub Sekcji uzupełniony zostanie o tych członków, którzy kandydując do
władz uzyskali w kolejności największą ilość głosów, a nie zostali członkami władz.
4. Wszelkie funkcje w Towarzystwie mogą pełnić wyłącznie członkowie, którzy mają opłacone
terminowo składki członkowskie.

§22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.
2. Walne Zebrania Delegatów Towarzystwa są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa odbywa się co 2 lata przy okazji Kongresu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w terminie wyznaczonym przez Zarząd
Główny i ogłoszonym co najmniej 6 tygodni wcześniej przed jego odbyciem.

§23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa zwołuje się:
2. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
3. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. Na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 30 członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny w ciągu 6
tygodni od dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Delegatów. O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa Zarząd
Główny ogłasza co najmniej 3 tygodnie wcześniej przed jego odbyciem.

§24
Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są na Walnych Zebraniach Oddziałów
Terenowych spośród członków, którzy opłacili składki członkowskie za rok poprzedni i rok
bieżący.
Ustala się następujące proporcje wyboru Delegatów:
– w wypadku gdy Towarzystwo liczy mniej niż 2000 członków – 1 delegat na 20 członków
Oddziału Terenowego
– w wypadku gdy Towarzystwo liczy 2000 członków lub więcej – 1 delegat na 30 członków
Oddziału Terenowego.

§25
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa należy:
1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa, uchwalenie porządku obrad oraz
regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa,
2. Uchwalenie wytycznych programowych działalności Towarzystwa,
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. Wybór członków Zarządu Głównego (z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w §
28 niniejszego Statutu), Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6. Zatwierdzenie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu
Koleżeńskiego; Do czasu zatwierdzenia organy Towarzystwa działają na podstawie
Regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny,
7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Główny, a
Zarządy Oddziałów Towarzystwa,
8. Nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Towarzystwa o wartości
przekraczającej kwotę 300.000,00 PLN.Powyższy wymóg nie dotyczy dysponowania majątkiem
o wartości przekraczającej kwotę 300.000,00 PLN na cele związane z organizacją Kongresów
PLTR,
10. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
11. Uchwalanie miejsc odbywania kolejnych Kongresów Towarzystwa,
12. Uchwalenie zmian statutu Towarzystwa,
13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§26
1. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał, jeśli weźmie w
nim udział:
2. W pierwszym terminie nie mniej niż połowa liczby Delegatów,
3. W drugim terminie (po upływie 30 minut) – bez względu na liczbę obecnych Delegatów.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
5. Zmiany Statutu Towarzystwa
6. Rozwiązania się Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów Delegatów przy obecności co najmniej
½ uprawnionych do głosu.
7. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniach tajnych.
8. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, a także poszczególne inne władze Towarzystwa
wybierane są w niezależnych, odrębnych, tajnych głosowaniach.

§27
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa mają:
1. Z głosem decydującym (stanowiącym) – Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach
Oddziałów Towarzystwa
2. Z głosem doradczym:
3. Członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi Towarzystwa,
4. Zaproszeni goście.

§28
1. Zarząd Główny Towarzystwa, na czas kolejnej kadencji, działa – z zastrzeżeniem § 25 ust. 6
Statutu – w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa i
składa się z:
– Prezesa, którym staje się automatycznie I Wiceprezes wybrany na Walnym Zebraniu
Delegatów Towarzystwa na poprzednim Kongresie (Prezesem Towarzystwa nie może być
konsultant krajowy),
– I Wiceprezesa wybranego na bieżącym Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa,
– 11 członków wybranych na bieżącym Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa,
– Sekretarza, który jest mianowany przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa –
ustępującego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. W skład 5-osobowego Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: Prezes Zarządu Głównego
(wybrany przez poprzednie Walne Zebranie Delegatów), I Wiceprezes Zarządu Głównego
(wybrany przez bieżące Walne Zebranie Delegatów), II Wiceprezes Zarządu Głównego (wybrany
przez Zarząd Główny Towarzystwa spośród siebie),Sekretarz (mianowany przez Prezesa Zarządu
Głównego Towarzystwa) oraz Skarbnik (wybrany przez Zarząd Główny Towarzystwa spośród
siebie).
3. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego można pełnić przez jedną kadencję.
4. W wypadku, gdyby ustępujący Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa z jakiejkolwiek przyczyny
nie mógł lub nie chciał pełnić swoich funkcji, skład Zarządu Głównego Towarzystwa uzupełniony
zostanie o tego członka, który kandydując do Zarządu Głównego Towarzystwa uzyskał w
kolejności największą liczbę głosów, a nie został członkiem Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu
Głównego Towarzystwa obejmuje wtedy I Wiceprezes Zarządu Głównego i pełni ją do końca
bieżącej kadencji. Może on pełnić funkcję Prezesa ZG PLTR również w kolejnej kadencji.
5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności
Prezesa Zarządu Głównego lub I Wiceprezesa Zarządu Głównego w przypadku nieobecności
Prezesa. Głosowanie tajne przeprowadza się na żądanie choćby jednego Członka Zarządu
Głównego obecnego na posiedzeniu, na którym podejmowana jest uchwała.
6. W przypadku równej liczby decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego lub w przypadku jego
nieobecności głos I Wiceprezesa.

§29
Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1. Kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu wytyczne programowe działalności
Towarzystwa przyjęte na Walnym Zebraniu Delegatów,
2. Dokonywanie okresowych ocen pracy Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa,
3. Ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
wykonania,
4. Uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Towarzystwa, w tym w szczególności
regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu
Koleżeńskiego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6 Statutu,
5. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych, powoływanie i odwoływanie ich
Przewodniczących oraz uchwalanie ich regulaminów,
6. Reprezentowanie Towarzystwa we wszelkich sprawach majątkowych oraz niemajątkowych,
z zastrzeżeniem § 25 ust. 9 Statutu,
7. Kierowanie działalnością wydawniczą – powoływanie redaktora czasopisma pod nazwą
„Polish Journal of Radiology” (dawniej „Polski Przegląd Radiologii ”) oraz zatwierdzanie
regulaminu jego pracy,
8. Powoływanie i likwidacja Oddziałów Terenowych i Sekcji,
9. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa, ustalanie proponowanego porządku
obrad, przedstawienie propozycji odnośnie składu przyszłych władz Towarzystwa,
10. Ustalanie zasadniczych tematów Kongresów Naukowych Towarzystwa,
11. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
12. Możliwość utworzenia Sekretariatu Towarzystwa i kierowanie jego pracą,
13. Nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów Terenowych, Sekcji, Komisji
Problemowych i Redakcji „Polish Journal of Radiology”,
14. Uchwalanie wysokości wynagrodzenia dla osób zatrudnionych,
15. Sporządzanie i zatwierdzanie wymaganych prawem sprawozdań, przy czym Zarząd Główny
przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego jest zobowiązany uzyskać opinię Komisji
Rewizyjnej,
16. Coroczne zatwierdzanie wpływów i wydatków Towarzystwa,
17. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku albo pokryciu straty za rok obrachunkowy,
18. Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz
skreślanie z listy członków,
19. Przyznawanie członkom Towarzystwa nagród za wybitne osiągnięcia naukowe.

§30
1. Zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa winny być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na 6 miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa.
3. Zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa i Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa mogą
odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiającej:
a. transmisję obrad zebrania w czasie rzeczywistym,
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy mogą
wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad ZG PLTR
lub Prezydium ZG PLTR,
c. wykonanie przez uczestników prawa głosu w toku zebrania.

§31
1. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między
posiedzeniami Zarządu Głównego.
2. Do zakresu obowiązków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa należy wykonywanie
wszystkich uprawnień Zarządu Głównego Towarzystwa z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w
§ 29 ust. 3, 4, 5, 8, 9 i 10 zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Prezydium.
4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu
Zarządu Głównego Towarzystwa.

§32
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 3 członków wybieranych przez
Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Funkcję Przewodniczącego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania, przynajmniej raz w roku,
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

§33
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
2. Koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych i Sekcji,
3. Przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,
4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności
kontrolowanych jednostek Towarzystwa,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów oraz
wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6. Uchwalanie regulaminów dla Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych i Sekcji.

§34
Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach władz Towarzystwa wszystkich szczebli organizacyjnych.

§35
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i 4 członków.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Funkcje Przewodniczącego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
5. Zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez
Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§36
Główny Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania w sprawach:
1. Zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa,
2. Sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie –na wniosek
zainteresowanych stron.

§37
1. Główny Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć następujące kary:
– upomnienie,
– nagana,
– wykluczenie z Towarzystwa.
2. Główny Sąd Koleżeński orzeka wykluczenie z Towarzystwa na skutek:
– działania na istotną szkodę Towarzystwa,
– skazania członka prawomocnym orzeczeniem Sądu Rzeczypospolitej Polskiej za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź też pozbawienia członka praw
publicznych,
3. Kara nagany pociąga za sobą utratę prawa wybieralności do organów Towarzystwa do czasu
usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.
4. Zarząd Główny prowadzi rejestr ukaranych.
5. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie trzech lat od daty
uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub nagany.

§38
1. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się – w
terminie 30 dni – do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa.
2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, ukarany karą wykluczenia z Towarzystwa jest zawieszony w
prawach członka.
3. Wykonanie prawomocnych kar należy do Zarządu Oddziału Terenowego.

Rozdział V
Oddziały Terenowe Towarzystwa

§39
1. Oddziały Terenowe Towarzystwa tworzone są według administracyjnego ogólnego podziału
państwa na województwa z tym, że w szczególnych wypadkach mogą obejmować 2 województwa
ze sobą graniczące.
2. Oddziały Terenowe powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek co
najmniej 15 członków Towarzystwa.
3. Likwidacja Oddziału Terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
Towarzystwa
– w sytuacji gdy oddział posiada mniej niż 15 członków albo
– gdy oddział wykazuje brak działalności – o czym świadczyć może w szczególności
brak sprawozdania za okres co najmniej jednej kadencji albo
– na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego poparty 2/3 głosów członków Oddziału
przy obecności ½ uprawnionych do głosowania.

§40
Władzami Oddziału Terenowego są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§41
1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się co 2 lata, przed Kongresem Polskiego
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny i
ogłoszonym co najmniej 6 tygodni wcześniej przed jego odbyciem.

§42
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się:
– na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
– na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków,
– na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni od
dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§43
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał jeśli weźmie w nim
udział:
– w pierwszym terminie – nie mniej niż połowa członków,
– w drugim terminie (po upływie 30 minut) – bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§44
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału mają:
Z głosem decydującym (stanowiącym) – członkowie Oddziału,
Z głosem doradczym:
– członkowie władz Towarzystwa,
– zaproszeni goście.

§45
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalenie wytycznych pracy Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów
Towarzystwa,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Delegatów na Walne Zebranie
Delegatów Towarzystwa.

§46
1. Zarząd Oddziału składa się z 4 członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Przewodniczący Zarządu Oddziału, a także poszczególne inne władze Oddziału wybierane są w
niezależnych, odrębnych, tajnych głosowaniach.
3. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§47
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Realizowanie, na terenie swego Oddziału, celów Towarzystwa i uchwał władz Towarzystwa,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. Prowadzenie na bieżąco listy członków oraz przesyłanie jej kopii dwa razy w roku do Zarządu
Głównego w terminie do 31 maja i do 31 grudnia,
4. Z wpłaconych przez członków Oddziału składek członkowskich Zarząd Główny przesyła na
subkonto Oddziału część ustaloną przez Walne Zebranie Delegatów,
5. Formułowanie wniosków, postulatów i opinii do władz krajowych i regionalnych
6. Przygotowywanie sprawozdań do władz zwierzchnich,
7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
8. Zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§48
1. Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków.

§49
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z Przewodniczącego i 2 członków a działa na podstawie
regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Funkcję Przewodniczącego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

§50
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej przynajmniej raz w roku,
2. Składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału,
4. Przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału.

§51
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział VI
Sekcje Towarzystwa

§52
1. Sekcja Towarzystwa jest ponadregionalną branżową/tematyczną wspólnotą członków
Towarzystwa, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Towarzystwa.
2. Sekcja jest powoływana przez Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek co najmniej 15 członków
Towarzystwa.
3. Likwidacja Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.
– w sytuacji gdy Sekcja posiada mniej niż 15 członków albo
– gdy Sekcja wykazuje brak działalności – o czym świadczyć może w szczególności
brak sprawozdania za okres co najmniej jednej kadencji albo
– na wniosek Zarządu Sekcji poparty 2/3 głosów członków Sekcji przy obecności ½
uprawnionych do głosowania
4. Członkiem Sekcji może być jedynie członek Towarzystwa. Członkostwo w Sekcji nie wiąże się z
innymi opłatami niż składki członkowskie Towarzystwa.

§53
Władzami Sekcji są:
1. Walne Zebranie Członków Sekcji,
2. Zarząd Sekcji,
3. Komisja Rewizyjna Sekcji.

§54
1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Członków Sekcji.
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji odbywa się co 3 lata, przed Kongresem Polskiego
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny i
ogłoszonym co najmniej 6 tygodni wcześniej przed jego odbyciem.

§55
1. Nadzwyczajne Walne Zabranie Członków Sekcji zwołuje się:
– na podstawie uchwały Zarządu Sekcji,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji,
– na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Sekcji,
– na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sekcji w ciągu 30 dni od dnia wniesienia żądania
lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§56
1. Walne Zebranie Członków Sekcji jest władne do podejmowania uchwał jeśli weźmie w nim
udział:
– w pierwszym terminie – nie mniej niż połowa członków,
– w drugim terminie (po upływie 30 minut) – bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory władz Sekcji odbywają się w głosowaniu tajnym.

§57
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków Sekcji mają:
1. Z głosem decydującym (stanowiącym) – członkowie Sekcji,
2. Z głosem doradczym :
– członkowie ustępujących władz Sekcji,
– członkowie władz Towarzystwa,
– zaproszeni goście.

§58
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:
1. Uchwalenie wytycznych pracy Sekcji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów
Towarzystwa,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Sekcji na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji.

§59
1. Zarząd Sekcji składa się z 3 członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
2. Przewodniczący Zarządu Sekcji, a także poszczególne inne władze Sekcji wybierane są w
niezależnych, odrębnych, tajnych głosowaniach.
3. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§60
Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
1. Realizowanie celów Towarzystwa i uchwał władz Towarzystwa,
2. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz,
3. Kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami władz
zwierzchnich oraz postanowieniami Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny,
4. Decydowanie w sprawie kierunków działalności Sekcji,
5. Formułowanie wniosków, postulatów i opinii do władz krajowych i regionalnych,
6. Prowadzenie na bieżąco listy członków Sekcji oraz przesyłanie jej kopii raz w roku, do 31
maja, do Zarządu Głównego,
7. Przygotowywanie sprawozdań dla władz zwierzchnich,
8. Zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Sekcji.

§61
1. Zarząd Sekcji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków.
3. Przedstawiciele władz Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Sekcji z
głosem doradczym.

§62
1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z Przewodniczącego i 2 członków i działa na podstawie
regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna Sekcji wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Funkcję Przewodniczącego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

§63
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Sekcji należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Sekcji,
2. Składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Sekcji i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Sekcji,
4. Przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Sekcji.

§64
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Sekcji mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Sekcji.

Rozdział VII
Komisje Problemowe

§65
1. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych należy do uprawnień Zarządu Głównego
Towarzystwa.
2. Powołując Komisję Problemową Zarząd Główny Towarzystwa określa jej strukturę, zakres
działania, obowiązki oraz kompetencje.
3. Komisja Problemowa powoływana jest celem rozwiązania oznaczonego problemu bądź też
wstępnego opracowania merytorycznego zagadnień, które stanowią przedmiot zainteresowania
Zarządu Głównego Towarzystwa.
4. Komisja Problemowa rozwiązywana jest po rozstrzygnięciu zadanego problemu bądź też
opracowaniu zagadnień, których dotyczy jej praca, a także w wypadku gdy Zarząd Główny
Towarzystwa uzna jej dalsze działanie za zbyteczne.

§66
1. Komisja Problemowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny
Towarzystwa.
2. Pracami Komisji Problemowej kieruje jej Przewodniczący.
3. Przewodniczący Komisji Problemowej powoływany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa. Ten
sam organ ma również uprawnienie do odwołania Przewodniczącego Komisji Problemowej.
4. Skład Komisji Problemowej ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z Zarządem Głównym
Towarzystwa.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§67
Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz dochody z działalności
gospodarczej.

§68
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dotacje i subwencje
3. Darowizny
4. Wpływy z innej działalności statutowej.

§69
1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym
podpisują łącznie Prezes Zarządu Głównego ze Skarbnikiem albo łącznie Prezes Zarządu
Głównego z Wiceprezesem Zarządu Głównego.
2. Powyższe czynności mogą wykonywać również osoby umocowane zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej.

Rozdział IX
Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§70
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
2. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym
porządku obrad Walnego Zebrania, podanym do wiadomości Delegatów co najmniej na 30 dni
przed terminem Zebrania.

§71
1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania
Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ Delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa musi określać cele, na jakie ma być użyty majątek
Towarzystwa.

Statut PLTR – stan na 29.06.2020