Nagrody i tytuły honorowe

Nagroda za największy dorobek naukowy

Przyznawana co trzy lata za okres 2019-2021, a następnie – co dwa lata, aktywnemu członkowi PLTR specjaliście z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzowi odbywającemu rezydenturę w tej dziedzinie za największy dorobek naukowy w ocenianym okresie.

W konkursie uczestniczą prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, opublikowane w czasopismach medycznych w okresie ocenianych ostatnich pełnych trzech lat kalendarzowym przed rokiem Zjazdu, w których autor zgłoszony do nagrody jest pierwszym autorem. Nie dotyczy prac opublikowanych w formie streszczeń, editoriali i listów do redakcji oraz umieszczonych w suplementach. Kandydat do nagrody powinien posiadać afiliację z jednostki krajowej.

Zgłoszenia do nagrody mogą być dokonywane przez autorów, kierowników zakładów radiologii lub przewodniczących lokalnych oddziałów i sekcji PLTR, do dnia 31.03 roku w którym odbędzie się Zjazd PLTR. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: sekretariat@pltr.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skany artykułów będących przedmiotem wniosku.

Za daty publikacji ocenianych artykułów, przyjmuje się ukazanie się ich w postaci drukowanej, a dla czasopism elektronicznych w postaci cyfrowej.

Publikacje zgłoszonych autorów oceniane są na podstawie współczynników oddziaływania (impact factor, IF) prac opublikowanych w okresie trzech (za lata 2019-2021), a – a latach następnych – dwóch lat kalendarzowych. Sumowane są ostatnie dostępne współczynniki oddziaływania, a o liście rankingowej autorów decyduje wyliczony sumaryczny współczynnik oddziaływania.

Przyznawane są trzy nagrody: I-ego, II-ego i III stopnia, w trzech kategoriach: (1) Ogólna, (2) Młodzi Radiolodzy (do 36 r.ż.), (3) Rezydenci. W razie osiągnięcia najwyższego sumarycznego współczynnika oddziaływania przez kilku autorów przyznawane są nagrody równorzędne.

Laureaci nagrody otrzymają dyplomy wręczane na uroczystym otwarciu Zjazdu PLTR oraz nagrody finansowe, w wysokości brutto:

(1) Kategoria ogólna

  • nagroda I stopnia    – 7.000 zł,
  • nagroda II stopnia   – 4.500 zł
  • nagroda III stopnia  – 3.500 zł

(2) Kategoria Młodzi Radiolodzy (do 36 r.ż)*

  • nagroda I stopnia    – 6.000 zł,
  • nagroda II stopnia   – 4.000 zł
  • nagroda III stopnia  – 3.000 zł

(3) Kategoria Rezydenci*

  • nagroda I stopnia    – 5.000 zł,
  • nagroda II stopnia   – 3.000 zł
  • nagroda III stopnia  – 2.500 zł

Jeżeli młody radiolog lub rezydent uzyska nagrody w więcej niż 1 kategorii – nie otrzymuje podwójnego finansowania – uzyskuje dyplomy we wszystkich kategoriach, ale tylko 1 nagrodę finansową (najkorzystniejszą finansowo, wg cennika nagród)