Nagrody i tytuły honorowe

Coroczna nagroda naukowa PLTR

Przyznawana jest pierwszemu autorowi  publikacji o najwyższym w danym roku współczynniku oddziaływania (impact factor, IF).

Dotyczy pracy oryginalnej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Nie dotyczy publikacji poglądowych, kazuistycznych, editoriali i listów do redakcji oraz opublikowanych w formie streszczeń.

Publikacje mogą być zgłaszane do nagrody do dnia 31.03 następnego roku po ukazaniu się pracy przez autorów, kierowników zakładów radiologii lub przewodniczących  oddziałów i sekcji  PLTR. Zgłoszenia winny być kierowane do Komisji ds. Nauki Zarządu Głównego PLTR.

Pierwszy autor publikacji musi być specjalistą z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub odbywać rezydenturę w tej dziedzinie oraz być aktywnym członkiem PLTR. Praca winna być afiliowana z jednostki krajowej.

Za datę publikacji przyjmuje się ukazanie się w czasopiśmie w postaci drukowanej, a dla czasopism elektronicznych w postaci cyfrowej.

O kolejności publikacji zgłoszonych do nagrody na liście rankingowej decyduje ostatni dostępny dla czasopism naukowych współczynnik oddziaływania. W przypadku kilku publikacji w czasopiśmie o najwyższym, w danym roku, współczynniku oddziaływania przyznawane są nagrody równorzędne.

Wysokość nagrody brutto: 4.000 zł